Statutes of Stepping Stones International Preschool

 

Formål og vedtægter for daginstitutionen
Stepping Stones International Preschool

 

§1. Hjemsted

Daginstitutionens navn er ”Stepping Stones International Preschool” og har hjemsted i Gentofte kommune. Daginstitutionen er oprettet efter Dagtilbudsloven nr. 501 af 06.06.2007, som giver mulighed for private leverandører at oprette privatinstitutioner efter § 19 stk. 5. Stepping Stones International preschool er beliggende på adressen Bernstorffsvej 230, 2920 Charlottenlund, er oprettet i 2006 og er privat ejet af Henrik Theilade Jensen siden 2016, CVR nr 27710921.

§2. Formål

Stk. 1.  Institutionens formål er at drive en privat daginstitution (Preschool) som følger ”Foundation Stage of the English National Curriculum”, den danske dagtilbudslov samt kommunens krav til daginstitutioner.

Stk. 2.  Daginstitutionen bygger sit virke både på danske og internationale traditioner, på forskellige kulturer og har ingen religiøse principper.

Stk. 3.  Daginstitutionen modtager børn i alderen fra 12 måneder til 6 år. Dog kun til 31. juli det år hvor barnet fylder 6 år.

§3. Optagelse af børn


Stk. 1.  Bestemmelse om optagelse af børn træffes af privatinstitutionen. Disse retningslinier vil respektere:
–   anciennitet på institutionens venteliste
–   barnets alder ved ønsket optagelse
–   søskende hensyn

Stk. 2.  Privatinstitutionen fører venteliste over børn der ønskes optaget.


§4. Institutionens drift


Stk. 1.  Institutionens drift gennemføres ved offentlige tilskud, forældrebetaling for børn og eventuelt bidrag fra andre.

Stk. 2.  Der er ansat en ansvarlig leder som forestår den daglige drift, pædagogiske ledelse og det personalemæssige ansvar. Lederen er ansvarlig for institutionens virksomhed overfor ejeren.

Stk. 3.  Beslutninger vedrørende ejendommen træffes af institutionens ejer.

Stk. 4.  Stepping Stones Preschool er et personligt ejet firma og følger de gældende love som er pålagt et privat firma. Institutionens regnskab følger kalender året. Der udarbejdes kvartalsvis periode regnskaber ud fra hvilke budgettet justeres. Eventuelt overskud tilfalder ejeren.

Stk. 5.  Ejeren har ansvaret for den overordnede ledelse af privatinstitutionen og har på grund af ejerforholdet den økonomiske og juridiske risiko for virksomheden, er ansvarlig overfor kommunen for, at privatinstitutionens økonomi og drift er i overensstemmelse kommunens krav. Ejeren træffer derfor den endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i privatinstitutionen, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overenskomstforhold, juridiske forhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling, valg af bank, advokat, bogholder, håndværkere, bygningsforhold, og andre forhold som er nært tilknyttet virksomhedens drift.

Stk. 6.  For forældrebestyrelsen, institutionens leder og andre ansatte ved institutionen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt, m.v.

 

§5. Forældrebestyrelsen

Stk. 1.  Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer og en suppleant. 3 medlemmer samt suppleanten skal være valgt af og blandt forældrene, 4. medlem er ejeren og 5. medlem er institutionens ansvarlige leder. Alle har stemmeret. Forældrene har således mulighed for stemmeflertal.

Stk. 2.  Forældrebestyrelse kan træffe beslutninger om
– Principper for privatinstitutionens arbejde
– Principper for anvendelse af en budgetramme
– Beslutning om fravalg af et frokost måltid efter dagtilbudslovens §16a, stk 1
– Indstillingsret over for privatinstitutionen samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen
– Indstillingsret over for privatinstitutionen ved ansættelsen af personale

Stk. 3.  Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for en et-årig periode på et årligt valgmøde inden udgangen af september måned.

Stk. 4.  Èn familie tildeles én stemme, uanset hvor mange børn de har i institution.

Stk. 5.  Et forældrevalgt medlem udtræder såfremt pågældendes barn udmeldes af institutionen.

Stk. 6.  Hver forælder har ret til at foreslå kandidater til forældrebestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7.  Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær.

Stk. 8.  Valgets forberedelse.
Bekendtgørelse af valgmødet foretages af institutionens leder senest 14 dage før valgmødet. Der udarbejdes en valgliste over valgbare og stemmeberettigede forældre med børn i institutionen.

Stk. 9.  Beslutninger træffes med simpelt flertal. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokol.

Stk. 10.  Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtigt når 4 ud af 5 er tilstede.

Stk. 11.  Forældrebestyrelsen skal mødes mindst fire gange årligt. Indkaldelse til møde skal ske mindst 3 uger forinden. Der kan dog holdes møde med kortere indkaldelsesfrist såfremt alle medlemmer indvilger.

Stk. 12.  Forældrebestyrelsen medlemmer (undtagen ejeren) hæfter ikke personligt for institutions gæld, men kan bliver ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13.  Forældrebestyrelsens medlemmer arbejder vederlagsfrit.

 

§6. Vedtægts ændringer


Stk. 1.  Ændringer af vedtægterne skal godkendes af ejeren og kommunen.